# Hướng dẫn kết nối API

Tài liệu đặc tả hệ thống API và hướng dẫn kết nối với Tiểu Thần Tài thông qua hệ thống API