# Hướng dẫn quản lý đơn mua hàng

# Tạo một đơn mua hàng thủ công

# Tạo một đơn mua hàng từ công cụ đặt hàng

# Các trạng thái của đơn hàng và ý nghĩa của chúng

# Danh sách đơn mua hàng

# Tìm kiếm đơn hàng

# Xem thông tin chi tiết đơn hàng

# Vận đơn liên quan tới đơn hàng

# Các giao dịch liên quan tới đơn hàng

# Khiếu nại về sản phẩm trong đơn hàng

# Sản phẩm hết hàng

# Hủy toàn bộ đơn mua hàng